Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật
Email:doanthanhnien@uel.edu.vn
Điện thoại:02837244555
Số fax:028372445551
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Lê Mạnh Hiếu
Điện thoại:0372662177
Email: hieunlm@uel.edu.vn
Bí thư Ngô Lê Mạnh Hiếu
2 Bùi Hoàng Mol
Điện thoại:0988568103
Email: molbh@uel.edu.vn
Phó bí thư Thường trực
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường
Bùi Hoàng Mol
3 Nguyễn Thế Đức Tâm
Điện thoại:0988813029
Email: tamntd@uel.edu.vn
Phó bí thư
Trưởng ban Học tập - NCKH Đoàn Trường
Nguyễn Thế Đức Tâm
4 Võ Anh Khoa
Điện thoại:0344580456
Email: khoava@uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng
Võ Anh Khoa
5 Ngô Trọng Nguyễn
Điện thoại:0944986577
Email: nguyennt17503@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường
Chủ tịch Hội sinh viên Trường
Sinh viên khoa Luật
Ngô Trọng Nguyễn
6 Chế Thị Ngọc Tân
Điện thoại:0398722385
Email: tanctn17406@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thường vụ
Chánh Văn phòng Đoàn Trường
Sinh viên khoa Hệ thống thông tin
Chế Thị Ngọc Tân
7 Đặng Khiết Trường
Điện thoại:0363066649
Email: truongdk18404c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Trường
Sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng
Đặng Khiết Trường
8 Nguyễn Lê Huỳnh Anh
Điện thoại:0837912779
Email: anhnlh17402c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Nguyễn Lê Huỳnh Anh
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Điện thoại:0828819375
Email: duyenntm18407@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
10 Trần Thị Hồng Gấm
Điện thoại:0368880958
Email: gamtth18411c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Hệ thống thông tin
Trần Thị Hồng Gấm
11 Nguyễn Hải Giang
Điện thoại:0798955048
Email: giangnh18403@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kinh tế
Nguyễn Hải Giang
12 Ngô Duy Giêng
Điện thoại:0967854323
Email: giengnd18413@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Toán Kinh tế
Ngô Duy Giêng
13 Ngô Hà Minh Hằng
Điện thoại:0866169965
Email: hangnhm18501c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Luật Kinh tế
Ngô Hà Minh Hằng
14 Tô Hiếu Hạnh
Điện thoại:0342915282
Email: hanhth18503c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên Khoa Luật
Tô Hiếu Hạnh
15 Lê Thị Ngọc Hiệp
Điện thoại:0347281905
Email: hiepltn17504@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Luật
Lê Thị Ngọc Hiệp
16 Nguyễn Ngọc Thành Nhân
Điện thoại:0933827666
Email: nhannnt17501@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Luật Kinh tế
Nguyễn Ngọc Thành Nhân
17 Phan Nguyễn Hồng Nhung
Điện thoại:0357652963
Email: nhungpnh18408@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Phan Nguyễn Hồng Nhung
18 Phan Thị Huỳnh Như
Điện thoại:0774017793
Email: nhupth18501@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành
Sinh viên khoa Luật Kinh tế
Phan Thị Huỳnh Như
19 Võ Đăng Quang
Điện thoại:0667907164
Email: quangvd18409c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán
Võ Đăng Quang
20 Trịnh Thị Thanh Thảo
Điện thoại:0348969691
Email: thaottt17409@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán
Trịnh Thị Thanh Thảo
21 Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Điện thoại:0523928815
Email: tuyenntm18403c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
22 Lê Hoàng Vy
Điện thoại:0902562049
Email: vylh18410c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Lê Hoàng Vy
23 Phạm Nhật Thanh Xuân
Điện thoại:0347932850
Email: xuanpnt17404@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
Sinh viên khoa Tài chính ngân hàng
Phạm Nhật Thanh Xuân
Hội Sinh viên Trường
Email:hoisinhvien@uel.edu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Trọng Nguyễn
Điện thoại:0944986577
Email: nguyennt17503@st.uel.edu.vn
Chủ tịch
Trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng HSV Trường
Sinh viên khoa Luật
Ngô Trọng Nguyễn
2 Nguyễn Huỳnh Trang Nhã
Điện thoại:0916340195
Email: nhanht194021c@st.uel.edu.vn
Phó Chủ tịch
Trưởng Ban Truyền thông
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Nguyễn Huỳnh Trang Nhã
3 Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:0378321610
Email: thuyntt184021@st.uel.edu.vn
Phó Chủ tịch Thường trực
Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Nguyễn Thị Thu Thủy
4 Lữ Nguyễn Thùy Dương
Điện thoại:0358405392
Email: duonglnt18504@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thư ký
Sinh viên khoa Luật
Lữ Nguyễn Thùy Dương
5 Hà Thu Huyền
Điện thoại:0976880639
Email: huyenht18401c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thư Ký
Sinh viên khoa Kinh tế
Hà Thu Huyền
6 Đàm Huy Hoàng
Điện thoại:0327948859
Email: hoangdh18503@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thư Ký
Trưởng Ban Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên
Sinh viên khoa Luật
Đàm Huy Hoàng
7 Trình Minh Nguyên Chương
Điện thoại:0906782846
Email: chuongtmn19404b@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Thư Ký
Sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng
Trình Minh Nguyên Chương
8 Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại:0784811249
Email: thaopn18413@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường
Sinh viên khoa Toán kinh tế
Nguyễn Phương Thảo
9 Bùi Tuấn Tú
Điện thoại:0858211029
Email: tubt19407@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Bùi Tuấn Tú
10 Hoàng Thị Bích Lành
Điện thoại:0888832058
Email: lanhhtb194101c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Bích Lành
11 Doanh Bảo Yến
Điện thoại:0327042730
Email: yendb20410@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Doanh Bảo Yến
12 Phan Hoàng Kha
Điện thoại:0845449778
Email: khaph20411@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Hệ thống thông tin
Phan Hoàng Kha
13 Trương Ngọc Quốc
Điện thoại:0888260686
Email: quoctn204021c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Trương Ngọc Quốc
14 Lê Uyển Nhi
Điện thoại:0937159471
Email: nhilu19408@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Lê Uyển Nhi
15 Nguyễn Thiện Phúc
Điện thoại:0978625461
Email: phucnt20401@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kinh tế
Nguyễn Thiện Phúc
16 Trần Văn Tiến
Điện thoại:0365154897
Email: tientv19502@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Luật kinh tế
Trần Văn Tiến
17 Phan Đức Anh Tài
Điện thoại:0852533202
Email: taipda204022c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Phan Đức Anh Tài
18 Lê Trọng Sơn
Điện thoại:0366767501
Email: sonlt20406@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin
Lê Trọng Sơn
19 Bùi Thị Hoàng Giang
Điện thoại:0941345009
Email: giangbth20408@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Bùi Thị Hoàng Giang
20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Điện thoại:0868485215
Email: hanhnth20409c@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
21 Trần Thanh Tâm
Điện thoại:0812870146
Email: tamtt.uog3@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Chấp hành
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Tâm
22 Lưu Hoàng Hiệp
Điện thoại:0908876768
Email: hieplh20408ca@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Kiểm Tra
Sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại
Lưu Hoàng Hiệp
23 Nguyễn Thị Thùy Vân
Điện thoại:0903117155
Email: vanntt19405@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Kiểm Tra
Sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Vân
24 Trần Nguyễn Ngọc Trâm
Điện thoại:0928054017
Email: tramtnn20413@st.uel.edu.vn
Ủy viên Ban Kiểm Tra
Sinh viên khoa Toán kinh tế
Trần Nguyễn Ngọc Trâm
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 02-GXN/ĐTN

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

+ Số: 01-GXN/ĐTN

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

+ Số: 02-BC/ĐTN-VP

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 9 năm 2022

+ Số: 12-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v tổ chức Ngày Đoàn viên lần 2 năm 2022

+ Số: 11-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Triển khai các hoạt động hỗ trợ Tân sinh viên đầu năm học 2022-2023

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay45
  • Tháng hiện tại71,011
  • Tổng lượt truy cập4,396,181
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây